گزارش تصویری - حضور رییس کانون زنان بازرگان در نشست هم اندیشی زنان کار آفرین به دعوت شهرداری تهران

حضور رییس کانون زنان بازرگان در نشست هم اندیشی زنان کار آفرین به دعوت شهرداری تهران
حضور رییس کانون...
جزئیات دانلود
حضور رییس کانون زنان بازرگان در نشست هم اندیشی زنان کار آفرین به دعوت شهرداری تهران
حضور رییس کانون...
جزئیات دانلود
حضور رییس کانون زنان بازرگان در نشست هم اندیشی زنان کار آفرین به دعوت شهرداری تهران
حضور رییس کانون...
جزئیات دانلود