چشم انداز

چشم انداز

دستیابی به حداکثر ظرفیت حضور زنان و نقش آفرینی  در عرصه های اقتصادی و کسب و کار در راستای اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.