هیئت مدیره

هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی - رئیس کانون زنان بازرگان ایران (لینک دریافت رزومه)

یلدا راهدار - نایب رئیس کانون زنان بازرگان ایران 

مهین بوالحسنی - نایب رئیس کانون زنان بازرگان ایران 

عارفه ملایی - خزانه دار 

فرح بیراتی - عضو اصلی هیئت مدیره

سحر رستگار - عضو اصلی هیئت مدیره

درسا سیدعسگری - عضو اصلی هیئت مدیره

مریم پورزینال - عضو  علی البدل

لیلا فتحی - عضو  علی البدل

گیتی توانا - بازرس اصلی

سوما عبدالهی - بازرس علی البدل