اخبار

سومين اجلاس توسعه علوم و فناوري كشورهاي اسلامي

برگزاري اجلاس توسعه علوم و فناوري كشورهاي اسلامي در حاشيه

نمايشگاه و اجلاس تجارت و سرمايه گذاري جهان اسلام 2017 در تاريخ

دوشنبه 27 شهريور     dr_sfmoghimi@