اخبار

سخنرانی در جزیره کیش

 

سخنرانی در همایش جزیره کیش با موضوع پیش بینی اقتصاد جهان تا سال 2050