اطلاعیه ها

تفاهم نامه همکاری بین سازمان سرمایه گذاری و کانون زنان بازرگان ایرانا

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

اقتصادی و فنی ایران و کانون زنان بازرگان ایران موضوع تفاهم نامه

: همکاری های آموزشی پژوهشی و کاربردی با رویکرد بکارگیری

 

شیوه های نوین آموزشی در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت و

 

نگرش کارکنان سازمان و کانون