برگزاری انتخابات کمیسیون های کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران

 

انتخابات کمیسیون های کانون در تاریخ 9/6/94 در محل دفتر کانون برگزار شد.

شروع : ساعت  11        خاتمه ساعت : 5:45 بعدازظهر

کار  انتخابات کمیسیون ها با سخنرانی خانم رستگار  و  خانم دکتر راهدار  شروع شد .  خانم رستگار ضمن تشکر و خوش امد گویی در مورد کمیسیون ها و اهداف و نحوه ی برگزاری انتخابات برای حاضرین در جلسه توضیحات لازم را ارائه نمودند سپس خانم دکتر راهدار پس از خوش آمد گویی و تشکر از حضور بانوان ، در تکمیل سخنان خانم رستگار  به این نکته اشاره کردند : اگر کمیسیون ها یک خروجی مفید داشته باشد و بتواند یک مسئله از هزاران مسائل کاری را حل کند می شود گفت آن کمیسیون در عملکرد خود موفق بوده است.

به دنبال سخنان خانم دکتر راهدار اعضا شرکت کننده خود را معرفی نمودند. هر چهار کمیسیون کانون در زمان های تعیین شده، طبق جدول زمانبندی ، برگزار گردید.  در ابتدای جلسات کمیسیون ها خانم رستگار در مورد تشکیل ، هدف و نحوه ی برگزاری برای دوستان شرکت کننده توضیحات لازم را ارائه می کردند و بعد از معرفی اعضاء و ثبت تمایل آنها به کاندیداتوری در هیئت رئیسه کمیسیون ها اقدام به برگزاری انتخابات می گردید.نتیجه انتخابات در کمیسیون های کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران به شرح ذیل می باشد.

 

کمیسیون صنعت ، معدن و سرمایه گذاری

خانم ها :

1-        مرجان هوشیار ( استان تهران ) رییس

2-       آلاله سرخی ( استان مرکزی ) نایب رییس اول

3-       معصومه بیدخوری ( استان گلستان ) نایب رییس دوم

 

کمیسیون گردشگری

خانم ها

1-        رقیه حاتمی پور ( استان تهران ) رییس

2-       افسانه بخشی ( استان هرمزگان ) نایب رییس اول

3-       الهام ستاری ( استان تهران ) نایب رییس دوم

 

کمیسیون بازرگانی

خانم ها

1-        اکرم رحمتی ( استان مرکزی ) رییس

2-       کیمیا قنبرزاده ( استان تهران ) نایب رییس اول

3-       مریم سفری ( استان تهران ) نایب رییس دوم

 

کمبیسیون کشاورزی

به  علت نداشتن کاندیدای هیئت ریئسه ، با توافق اعضای شرکت کننده خانم های ذیل جهت این کمیسیون انتخاب گردیدند.

خانم ها

1-        مریم نصیری ( استان تهران )

2-       مریم براتی ( استان خوزستان )

3-       فرانک عزیز نژاد ( استان تهران )